Saturday, 9 February 2019

WORDS


The words are like a weapon ready to shoot you. Your words are like a web that

entwines me in the network of your world. The energy of your words spreads your intentions and your soul. I learn to be strong and not to feel hurt by your words.


Words ready to conquer me with love. Words ready to hug my loneliness. Words ready to dominate me and to depersonalize me. Your words are the clothes of your thoughts and feelings. Your words are a cry of your fears. Your words are like a freedom that does not know what to do with itself. Your words are like love that nobody wants to adopt.

Your words come out of you and conquer the world. They enchant, obey, humiliate all. And no one can stop the words anymore. Once they get out of you, they become part of the words of all people who infect the world with the energy they carry. They can make you sick of love or hatred. The words have power and authority. Every word has consequences. The words are the ones that unite and divide.

The words are obstacles. I was expecting your voice to say something to me. Something that will stay in my heart. But instead you are full of doubts and hesitation. You say what you do not mean. Because you have no courage to say what you want to say. You leave me with the interpretation of your soul's anguish. But instead to one another, your timid words leave us where we are, without even taking a step forward. Your words are the obstacle that stands between us.

 The words are the colours of the earth. The words are colours in the soul. The words are the fragile white. White as my naked heart that I hold in my hands. White as the pain of the rejection of my heart. White as a spring’s blossom on an innocent girl's hair. White as your new love, still untouched by treacherous disappointment. White as snow that has stowed the way between us. Like tears like the suffering of your wounded heart. White as the midnight moon, reflecting the sadness of our loneliness.

The words are the dreamy blue. Blue as my longing for you. Blue as your tenderness for me. Dreamy soft blue like love from a distance.

 The words are the optimism of the yellow. Yellow as sun as a hope for us, like a golden dust that binds us forever. Saturated yellow as orange and exotic as I am for you.

Saturday, 2 February 2019

ДУМИТЕ


 Думите са като оръжие, готово да те простреля. Твоите думи са като паяжина, която ме оплита в мрежата на твоя свят. Енергията на всяка твоя дума разпръсква твоите намерения и твоята душа. Уча се да съм силна и да не ме нараняват думите.
 
Думи, готови да ме покорят с любов. Думи, готови да приласкаят моята самота. Думи, готови  да  доминират над мен и да ме обезличат. Твоите думи са дрехите на твоите мисли и чувства. Твоите думи са вик на твоите страхове. Твоите думи са като свобода, която не знае какво да прави със себе си. Твоите думи са като любов, която никой не иска да осинови.
 
Твоите думи излизат от теб и покоряват света. Те завладяват, омагьосват, подчиняват, унижават всички. И никой вече не може да спре думите. Веднъж излезли от теб, те стават част от думите на всички хора, които заразяват света с енергията, която носят. Те могат да разболеят от любов или от омраза. Думите имат сила и власт. Всяка дума има последстие. Думите са тези, които свързват и разделят.
 
Думите са препятствия. Очаквах твоят глас нещо да ми каже. Нещо, което да остане в сърцето ми. Но вместо това ти си пълен със съмнения и  колебания. Ти казваш това, което не искаш да кажеш. Защото нямаш смелостта да кажеш онова, което искаш да кажеш. Ти оставяш на мен интерпретацията на твоето душевно терзание. Но вместо един към друг, твоите плахи думи ни оставят там, където сме, без даже да направим крачка напред. Твоите думи са препятствието, което стои между нас.
 
Думите са цветовете на земята. Думите са цветовете в душата.  Думите са ранимото бяло. Бяло като моето оголено сърце, което държа в ръцете си. Бяло като болката от отхвърлянето на моето сърце. Бяло като пролетен цвят по косата на невинно момиче. Бяло като твоята нова любов, която е все още неопетнена от предателско разочарование. Бяло като сняг, който е затрупал пътя помежду ни. Като сълзи, като страданието на твоето наранено сърце. Бяло като  среднощната луна, отразяваща тъгата на нашата самота.
 
Думите са мечтаното синьо. Синьо като моят копнеж по теб. Синьо като твоята нежност за мен. Мечтано нежно синьо като любов от разстояние.
 
Думите са оптимизмът на жълтото. Жълто като слънце, като надежда за нас, като златен прах, който ни свързва завинаги. Наситено жълто като портокал и екзотика, каквато съм аз за теб.
 
 Думите са като  червен изгрев. Червен изгрев, при който всичко започва  като срамежливо изчервяване между двама. Като огнена страст, която премахва срамежливите прегради. Червено като желание да ме имаш. Червено като вяра и възможност за утре.
 

Saturday, 15 December 2018

THE VOICE OF THE WOMANThe memories tell that when I was born, a mild rain was poured out of the sky, mixing the aromas of lime, roses, jasmine and lavender. Fragrances worthy of the day when the mother of God is born. The memories also say that I did not cry much at birth, which made the attendees at birth to think that I must have good memories of my past life and therefore I do not cry when I came here this time. You were already born and you expected me somewhere ahead in the time where we were going to meet.


I was born in the body of a woman, and many commented that this is a bad luck. Bad luck, which meant I would not have the saying about many things in many places in the human world. You would have decided everything for me. Everybody found that my little woman’s body, was fascinating in its innocence, and that was something that everybody would repeat through all my life. I was supposed to be charming and innocent. Otherwise, you had prepared your punishments for me. I could not become your heiress. My female body was not worthy enough to inherit your wealth. I usually inherit your poverty, and then someone buys me for very little money.

No one asked me whether I agree with this injustice.

I grew up. I was learning to speak, but nobody listened to me. Everybody was saying how charming I was. Everyone wanted to touch my hair, my face. My body did not belong to me. I could not do what I wanted with it. I could not offer it to the man I loved because you had your plans for me and my body.

And you exchanged my young body for money
to men that I did not love. But that did not matter to you.

You did not know that I was born to be God's mother.

Friday, 7 December 2018

КОЛКО ЕЗИКА ЗНАЕШ? // HOW MANY LANGUAGES DO YOU KNOW?


Известно и вярно клише е, че чуждият език е мост към друга култура. А също така сме чували и друга мисъл, че колкото езика знаеш, толкова души и лица имаш. Чуждият език променя самоличността ни, разширява културния ни хоризонт, прави ни по-толерантни и отворени към останалите народи. Ползите от изучаването на чужд език са всъщност много повече.  Когнитивното осмисляне на света, в който живеем, се случва по-лесно и естествено, ако гледаме на другите чрез структурите на техния роден език. Това пък помага на нас самите да усвоим нови структури – граматически, фразеологични и синтактични, които са нов начин да гледаме на себе си и на света, което води до личностни трансформации и до възприемане на нова самоличност, чрез чуждия език. 

Мода или необходимост е изучаването на чужд език?

Изучаването на чужди езици винаги и навсякъде по света се е смятало за личностно постижение, нещо на което се гледа с възхищение. Модата по чуждите езици понякога следва политическите трансформации в страните, понякога е част от културната и лингвистична география, т.е. ние сме принудени да изучаваме даден език, защото и географски, и политически той е по-силен, по-влиятелен за определен период от време. На тази основа и по тази причина наистина има нещо като принудителни механизми, по които ние сме длъжни да изучаваме даден език, защото страната ни е политически окупирана от друга страна, която налага своя език и култура. По тази линия почти всяка държава е имала такива периоди в своята история, когато нейното население наред със своя език е изучавал и езика на окупатора. Къде насилствено, къде заради оцеляването. В този случай понякога езикът на окупатора става официален език, а родният се превръща в домашен език. Често обаче се стига до официално двуезичие.
Изучаването на чужд език е и мода, но и необходимост, което произлиза както от нуждите на обществото и дадена култура като цяло, но също така и от личните нужди, потребности и амбиции на индивида.

Колко езика знаеш? 

На пръв поглед това е един обикновен въпрос, на който обаче много често не е лесно да се отговори еднозначно. Аз лично винаги се затруднявам да дам точен отговор на този въпрос колко езика точно знам. Най-вече поради факта, че професионално съм се занимавала с езикознание и съм наясно, че за да смееш да твърдиш, че знаеш даден език, трябва да отговаряш на доста критерии. Непрофесионалистите обаче, които изучават чужди езики като хоби, а такива хора има много, те по мои наблюдения са по-смели в точния си отговор на този език. Аз лично винаги стигам до положение, че трябва да обяснявам кои езици съм изучавала, с каква цел и в каква степен са моите познания за тях. Някак си старая се да съм честна в отговора си, защото не виждам смисъл да се хвалиш с нещо, което много лесно може да бъде проверено.  

Saturday, 24 November 2018

ГЛАСЪТ НА ЖЕНАТА


Спомените разказват, че когато съм се родила, от небето се изсипал кротък дъжд, в който се смесвали ароматите на липа, рози, жасмин и лавандула. Благоухания, достойни за деня, в който се ражда Божията майка. Спомените също така казват, че аз не съм плакала много при раждането, което накарало присъстващите на раждането да си мислят, че сигурно имам хубави спомени от миналия си живот и затова не плача при идването си този път. Ти вече се беше родил и ме очакваше някъде напред във времето, където щяхме да се срещнем.
 
Родих се в тялото на жена и това мнозина коментираха като лош късмет. Лош късмет, което означаваше, че аз нямаше да имам думата за много неща, на много места по човешкия свят. Ти щеше да решаваш всичко и заради мен. Всички намираха, че тялото ми на малко момиче е очарователно в своята невинност и това беше нещо, което щеше да съпътства живота ми. От мен се очакваше да съм очарователна и невинна. В противен случай ти беше приготвил своите наказания за мен. Аз не можех да стана твоя наследница. Моето женско тяло не беше достатъчно достойно за теб, за да наследи твоето богатство. Обикновено аз наследявах твоята бедност и тогава някой ме купуваше за много малко пари.

Никой не ме беше питал дали съм съгласна с тази несправедливост.

Пораствах. Учех се да говоря, но никой не ме слушаше. Всички повтаряха колко съм очарователна. Всеки искаше да докосне косата ми, лицето ми. Все едно тялото ми не ми принадлежеше. Аз не можех да правя с него каквото си поискам. Аз не можех да го предложа на човека, когото обичах, защото ти имаше своите планове за мен и за моето тяло.

 И ти разменяше моето младо тяло срещу пари на мъже, които аз не обичах. Но това нямаше никакво значение за теб.

 Ти не знаеше, че аз съм родена да бъда Божията майка.

 Аз нямах глас в обществото, в което трябваше да живея. За теб аз бях просто красив предмет, обект на изкушение, който ти можеше да купиш. И ти продаваше моето тяло на непознати мъже, стари мъже. Те обещаваха да са добри с мен, ако аз съм послушна и не им създавам проблеми.

 Те не знаеха, че аз съм родена да бъда Божията майка.

Friday, 16 November 2018

МАТЕМАТИЧЕСКА ВЕРОЯТНОСТ


Математическата вероятност се занимава с това какъв е шансът нещо да се случи. Шансът, вероятността нещо да се случи или да не се случи, може да се изрази както с думи, така и с дроби и с проценти. Всички ние в ежедневието си постоянно се изправяме пред някаква дилема, когато трябва да преценим каква е вероятноста нещо да се случи. В повечето случаи нещата са в областта на предсказанията, които ние не можем да направим, но има и такива случаи, в които при наличието на достатъчно налични условия и обстоятелства, ние можем чисто математически, с цифри или думи, да отговорим на въпроса каква е вероятността нещо да стане. Ние не предсказваме какво точно ще се случи, а даваме само най-общи указания.
Например, когато хвърляме монета, за да направим случаен избор за нещо, имаме два варианта – монетата да се падне на „ези“ или „тура“. И двата избора имат равна вероятност и шанс и тя е 50%, защото изборът е между две неща. 


Много събития от реалния живот не могат, разбира се, да се предскажат с абсолютна точност. Ние можем само да кажем колко вероятно е нещо да се случи на фона на нещо друго, и то при наличието на достатъчно информация.

Скала на вероятността.

 

Съществува т. нар. „скала на вероятността“, която показва как дадено събитие може да се изрази с думи, с дроби и с проценти. Ето няколко случая на вероятност:

·    Сигурно“. Пълната вероятност нещо да се случи винаги е равна на 100%, което е 1 или, изразено с думи е „сигурно“.

·    Невъзможно“. Когато вероятността нещо да се случи е много ниска, то се изразява като невъзможно да се случи. Тогава шансът да се случи е равен на 0%.

·   Равен шанс“. Когато вероятността нещо да се случи и в същото време да не се случи е равна по сила, тогава то се измерва с 50% или като ½, или като 0.5.

·    Много вероятно“. Когато нещо е много вероятно да се случи, но не е сигурно и няма равен шанс, то стои на скалата на вероятността между 50% и 100% и се изразява с цифри като 75%, ¾ или 0.75.

·  Малко вероятно“. На скалата на вероятността стои между невъзможно и равен шанс и се изразява с 25%, ¼ или като 0.25.

·     Взаимноизключващи се събития“. Когато две събития взаимно се изключват, т.е. те се отнасят до две напълно противоположни действия и състояния. Тогава вероятността и двете да се случат по едно и също време е равна на 0%.


Friday, 26 October 2018

SHADOWS


A thick fog covers the ground, the houses, the bodies. Lost in the white fog, they look ghostly. They look like shadows from an unreal, imaginary world. Only the red of the ripe to bloody rose hips illuminates the fog and reminds of itself. It reminiscents of the thorns, ready to defend themselves from the shadows. Pain is the one that makes us remember who we are.
The fog slowly rises from the ground, and the red rose hips cover the blood flowing from the thorns.
The shadows of the houses, the bodies and the shadows of the souls swap the places of concepts and meaning. Turning the immortality of the spirit into something hard to achieve. Turning love into a useless occupation.

Because.

I want love. And you offer me security.
You want love. And I offer you respect.
I want you to be fair. But you are afraid to stand on the side of the truth.
You want me to be honest with you. But I offer courtesy to you.
I want sincerity. And you offer me a pretense.
You want me to be independent with fighting spirit. And I offer you chains.
I want your presence. And you offer me your body.
You want to communicate with my soul. And I offer you my warm body.
I want you to be compassionate to me. But you offer me indifference.
You want me to feel your pain. But I am too small to bear the pain of the whole universe.
I want to feel the greatness of your mind. And you offer me empty entertainment.
You want to touch the power of my spirit. And I offer you a beautiful face.
I want to feel that I can trust you. And you surprise me with betrayal.
You want to make sure you can trust me. And I'm full of hesitations and doubts.
I want to experience your laughter. But you can only offer me tears.
You want me to be your careless inspiration. But I am full of suffering and hardly achievable happiness.
I want you to fight for my love. But you are not so strong and inspired.
You want me to promise you eternal love. But I'm not so brave and desperate.
I'm looking for your defense. But you are obsessed with your own emptiness.
You want me to forget my pride. But my dignity is what keeps me alive.
I want you to be open with me. But you're afraid of the crucifixion.
You want to feel God's mercy through me. But I am hard-hearted and cruel.

Thursday, 25 October 2018

СРЕДНИ СТОЙНОСТИ НА ДАННИТЕ И ДИАПАЗОН


Разглеждахме вече как се събират данни, как се организира анкета, как се съставя въпросник за анкетата. Представихме също така и няколко основни и най-често използвани вида графики, таблици и диаграми, в които графично и визуално може да се организират събраните данни. Графичните средства на представяне на данните улесняват следващия етап, този на интерпретиране и анализ на събраните данни и информация. Предполагам, че когато стане въпрос за статистика и нейните анализи, изводи и заключения, мнозина са скептични точно в този последен етап на проучването. Скептицизмът идва най-вече от това доколко можем да се доверим на крайните анализи и изводи на статистическото проучване, доколко то е достоверно. Защото, съгласете се, че ако в анкетата са събрани данни от 2000 души например, то не е реалистично в крайните изводи и анализи да бъде споменат всеки един от тези 2000 души, заедно с предоставената от него информация. Вместо това, се работи с така наречените „средни“ данни, които са няколко вида. Тези средни данни се възприемат като  представителни, типични  за голяма група от данни при проучването.   Защото едно от най-важните неща при всяко статистическо проучване са тенденциите, които се наблюдават и които могат да бъдат уловени чрез събраните данни. За тази цел средните стойности на данните, представителните,  наистина помагат анализът да е максимално достоверен. 

Като цяло се работи с четири вида средни стойности на данните: 1. Средноаритметична стойност (на англ.: Mean); 2. Медиан (на англ.: Median); 3. Мод (на англ.: Mode) и 4. Диапазон   (на англ.: Range):Дефиниция на средните стойности и на диапазона:

   1.     Средноаритметична стойност (на англ.: Mean).  Намира се чрез събирането на всички числа в множеството и след това разделянето на броя на стойностите в множеството.
   2.       Медиан (на англ.: Median). Това е стойността в средата, когато множество от данни е подредено по големина.
  3.     Мод (на англ.: Mode). Това е числото, което се среща най-често в множеството от данни.
  4.        Диапазон (на англ.: Range). Диапазонът не представлява средните данни, но той може да покаже в какъв обхват се разпростират данните. Обикновено това е разликата между най-голямата стойност и най-малката.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ В СКАТЪР ГРАФИКА //„SCATTER GRAPH“


Скатър графиката е интересен начин да се представи взаимоотношението между две категории данни, които се разглеждат като двойка и се предполага, че са взаимозависими. Събраните данни трябва да са количествено изразени.  Чрез този вид диаграма се показва дали има връзка, или не между две категории. Например, ако искаме да  разгледаме и паралелно да намерим връзката между данни, събрани от измерените килограми на група хора и техния ръст. Интересуваме се например дали ръстът, височината влияе на по-голямото количество килограми. С две думи, по-тежък ли е човек, ако е по-висок. Но може да се интересуваме да проследим графично и дали има пряка връзка между две категории, които извън математиката съществуват относително самостоятелно, каквито са например цветът на косата и тежестта на тялото. Интуитивно ние усещаме, че връзката между тях ще е отрицателна корелация.

Какво е нужно, за да построим една семпла скатър графика:

1.     Таблица със събрани данни по двата показателя. Определена група от деца например, на които сме измерили ръста и които сме измерили колко тежат като килограми.

2.     На хоризонталната координата (х) поместваме независимата  категория, например тази за височината, а на вертикалната категория (у) нанасяме данните на зависимата категория, в случая тази за тежестта. Двете координати се разделят през равен интервал, който отговаря на събраните данни.

3.     Нанасяме данните, които вървят по двойка, като ги засичаме по двете координати. Там, където се срещнат, отбелязваме точка. Там, където се наслагват точка върху точка, ги поставяме една до друга.

4.     Ако точките естествено се оформят в линия, се опитваме да начертаем тази линия, като обхващаме възможно най-много точки.

5.     Ако линията върви отляво надясно и нагоре, то е налице положителна взаимовръзка. Ако линията върви отдясно наляво и нагоре, то е налице отрицателна взаимовръзка.  Ако точките не могат да оформят линия, то между двете сравнявани категории, няма никаква връзка, което означава, че промяната в едната не води до промяна в другата.

6.     В графиката за ръстта и килограмите на децата, се оказва, че взаимовръзката е положителна.  Това означава, че промяната в ръста, може да води допромяна в килограмите. 

Wednesday, 24 October 2018

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ В ЛИНЕЙНА ГРАФИКА //„LINE GRAPH“


Линейната  графика е още един вид графично средство да се визуализира серия от данни. Името и идва от крайния вид на графиката, която представлява линия. Линейната графика представя квантитативни данни през определен период от време. Тя се използва най-вече, когато трябва да се покажат тенденции и да се анализира как данните се променят с времето. Линията се получава от съединяването на точките, които се отбелязват при срещата на двете координати (x)  и  (y). Посоката на линията е като показател за това каква е тенденцията на данните. Ако линията върви нагоре, то стойностите се повишават, ако линията отива надолу, то тенденцията е стойностите да се понижават. Една графика може да се състои от няколко линии, които отразяват промените при няколко вида данни. 

Графики с една линия.

Например графиката по-долу представя промяната на температурата в течението на един ден – от сутринта до вечерта. Какво ни е нужно, за да начертаем линейна графика като тази:

  1.     Задаваме заглавие на графиката. Заглавието зависи от вида на данните. Например заглавиета на линейната графика по-горе може да е: „Промяна на температурата за един ден“.
  2.     Наличие на предварително събрани данни, чиято промяна за определен период от време искаме да отбележим визуално чрез графика, за да анализираме тенденциите. В този случай е нужно да измерим температурата през деня, като избираме пет времеви опорни точки.
  3.     Построяваме хоризонталната координата (х), на която поместваме времевите опорни точки. Построяваме вертикалната координата   (у), на която отбелязваме градусите, които са част от събраните данни, те трябва да включват най-високата температура и най-ниската. Ако температурните данни включват и отрицателни температури, трябва да удължим вертикалната координата надолу, за да можем да отбележим отрицателните числа.
  4.     Нанасяме събраните данни, например температурата в 9 ч. сутринта е 9 градуса, отбелязваме го с точка или с кръстче. По същия начин нанасяме и останалите данни.
  5.     С линия съединяваме нанесените точки или кръстчета.